MK Yellow diamond tools 4”/100mm

Disques diamantes resinoides pour polir sols en marbre.

Grains disponibles:

MK Yellow 3

MK Yellow 4

MK Yellow 5

MK Yellow 6

MK Yellow 7

• MK Yellow 8